Σελίδα 1 από 1

718001 Λαογραφία των Ανατολικών Σλάβων

Μη αναγνωσμένη δημοσίευσηΔημοσιεύτηκε: 09 Ιούλ 2018, 15:02
από Slavorum
Εξεταστική Ιουνίου-Ιουλίου 2018
Καθηγήτρια: Ολένα Αρώνη

А. Ответьте на четыре вопроса из шести. Дайте более подробный ответ на один из этих вопросов. Ответ на вопрос 1 обязателен

1. Жанровый состав фольклора восточных славян. Классификация жанров.
2. Художественная система фольклора.
3. Перечислите основные календарные и семейные обряды восточных славян и подробно опишите один из этих обрядов.
4. Назовите главные отличительные черты пословиц и поговорок. Приведите два примера пословиц и два примера поговорок.
5. Тематика и идейная направленность былин Киевского и Новгородского цикла.
6. Заговоры как жанр устного народного творчества.

Б. Сказки
Прочитайте текст сказки. Проведите анализ по следующему плану.

А) Жанр сказки
Б) Основной сюжет
В) Герои (основные и второстепенные)
Г) Художественные особенности