filosofiki.eu
RSS Facebook Contact
Ανακοινώσεις


Μην φοβάστε και μην ξεχνάτε να μας ενημερώνετε για μη ενεργοποιημένους λογαριασμούς!

Αν υπάρχει πρόβλημα με την ενεργοποίηση του λογαριασμού, ενημερώστε το θέμα εδώ.


Κατάρτιση του Οργανισμού και του Κανονισμού του ΕΚΠΑ

Ανακοινώσεις που αφορούν στη Φιλοσοφική Σχολή γενικά.

Συντονιστές: Συντονιστές, Γενικοί Συντονιστές

Κανόνες Δ. Συζήτησης
Πριν ανοίξετε νέα ενότητα ρίξτε μια ματιά μήπως αυτό που ψάχνετε υπάρχει ήδη.
Να είστε σαφείς στον τίτλο της ενότητας.
Αποφεύγετε να γράφετε με κεφαλαία γράμματα ή greeklish.

Κανόνες Λειτουργίας Forum Φιλοσοφικής

Κατάρτιση του Οργανισμού και του Κανονισμού του ΕΚΠΑ

Μη αναγνωσμένη δημοσίευσηαπό W.H. » 16 Φεβ 2013, 14:38

Κατάρτιση του Οργανισμού και του Κανονισμού του ΕΚΠΑ!!!


:arrow: Ενημερώθηκα ότι ο πρύτανης, κ. Πελεγρίνης, κοινοποίησε εγκύκλιο προς ΟΛΑ τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του ΕΚΠΑ, να αποστείλουν στην υπηρεσιακή ηλεκτρονική του διεύθυνση, τις προτάσεις τους ώστε να διαβιβαστούν στην αρμόδια Υπηρεσία για να προχωρήσουν οι διαδικασίες κατάρτισης του Οργανισμού και του Κανονισμού του ΕΚΠΑ σε εφαρμογή των διατάξεων του νέου Νόμου 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον νόμο 4076/12.

Θα ήταν προς όφελος ΟΛΩΝ, για να μην πω ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ, να στείλουμε την επιχειρηματολογία μας αναφορικά με όποιο θέμα, η ρύθμιση του οποίου, πιστεύουμε ότι θα βοηθούσε στην καλύτερη λειτουργία του Ιδρύματος, είτε το λάβουν υπόψη τους στο τέλος, είτε όχι, προσδοκώντας βέβαια για το 1ο και λαμβάνοντας υπόψη και τα 2 ακόλουθα παραδείγματα:

1) Ένα (το 1ο) από τα 3 εδάφια του υπουργικού νόμου - παρόμοια ως προς τη δομή τους - τα οποία αναφέρονται στις διάγραφες φοιτητών (βλ. viewtopic.php?p=700328#p700328), αναφέρει π.χ. ότι «[...] οι πρώτοι φοιτητές διαγράφονται το 2013-2014, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό του ιδρύματος.»

Όλη η ουσία βρίσκεται στην τελευταία περίοδο που έχω τονίσει, τον Οργανισμό του οποίου ετοιμάζεται να συντάξει η αρμόδια Υπηρεσία του ΕΚΠΑ. Εάν οι θιγόμενοι από τις διαγραφές θέλουν ευνοϊκότερη μεταχείριση, θα μπορούσε να ενταχθεί διάταξη στον Οργανισμό του ΕΚΠΑ ώστε να μη γίνουν οι πρώτες διαγραφές σε 1.5 χρόνο. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ, να ακουστούν, να ασκήσουν μια πίεση και να εκφράσουν την ενδεχόμενη διαφωνία τους εκεί που πρέπει!!!!!!!

2) Έχει παραπονεθεί κόσμος και κοσμάκης (βλ. και viewtopic.php?t=1184) για τόσα στραβά στη Σχολή: αργούν βαθμολογίες, ορκωμοσίες, δεν τηρούνται οι ώρες γραφείου, Βιβλιοθήκες υπολειτουργούν, το Διοικητικό προσωπικό φέρεται με αγένεια και απάδουσα συμπεριφορά, δεν βγαίνουν έγκαιρα Ανακοινώσεις και τόσα άλλα…

Για να πάρετε μια ιδέα σε θέματα για τα οποία θα μπορούσατε να προτείνετε λύσεις-προτάσεις, σας παραθέτω τι θα ρυθμίζουν, ο Οργανισμός και ο Κανονισμός βάσει του νέου νόμου και οι προτάσεις σας μπορούν να αφορούν κάτι από τα ακόλουθα:

Ο Οργανισμός (Άρθρο 5) θα ορίζει τα ακόλουθα:
Spoiler:
1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, εγκρίνεται ο Οργανισμός κάθε ιδρύματος, ύστερα από πρόταση του πρύτανη, η οποία διατυπώνεται μετά από γνώμη της Συγκλήτου και εγκρίνεται από το Συμβούλιο.

2. Με τον Οργανισμό καθορίζονται τα θέματα της οργανωτικής δομής και λειτουργίας κάθε ιδρύματος και ιδίως τα ακόλουθα:
α) η οργάνωση της ακαδημαϊκής, διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας του ιδρύματος,
β) η ίδρυση σχολής ή σχολών μεταπτυχιακών σπουδών και σχολής δια βίου μάθησης,
γ) τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία ίδρυσης, μετονομασίας, συγχώνευσης ή κατάργησης εργαστηρίων, κλινικών και μουσείων στις σχολές και καθορισμού των εσωτερικών τους κανονισμών, οι όροι και οι διαδικασίες εκλογής των διευθυντών τους και τα λοιπά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους,
δ) οι κανόνες λειτουργίας του Συμβουλίου του ιδρύματος, της Συγκλήτου, της κοσμητείας, της γενικής συνέλευσης της σχολής και της συνέλευσης του τμήματος, καθώς και των λοιπών συλλογικών οργάνων και επιτροπών του ιδρύματος,
ε) τα ειδικά προσόντα και οι προϋποθέσεις επιλογής και εξέλιξης των καθηγητών του ιδρύματος,
στ) η διαδικασία προκήρυξης θέσεων, επιλογής και διορισμού των καθηγητών του ιδρύματος,
ζ) τα καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις των καθηγητών του ιδρύματος,
η) τα κωλύματα συμμετοχής καθηγητών σε συλλογικά όργανα και σε ερευνητικά ή άλλα προγράμματα,
θ) οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος επιβράβευσης των καθηγητών για την ενίσχυση του ερευνητικού, εκπαιδευτικού και εν γένει επιστημονικού έργου τους,
ι) τα κριτήρια απονομής των τίτλων του Επίτιμου Διδάκτορα, του Ομότιμου και του Επίτιμου Καθηγητή,
ια) τα καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του ιδρύματος,
ιβ) τα θέματα επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης του πάσης φύσεως προσωπικού των ιδρυμάτων,
ιγ) τα καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις των φοιτητών του ιδρύματος,
ιδ) οι κανόνες δεοντολογίας όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και τα όργανα ελέγχου της τήρησης των κανόνων αυτών και οι αρμοδιότητές τους,
ιε) τα πειθαρχικά παραπτώματα, οι ποινές, καθώς και τα όργανα που είναι αρμόδια για τον έλεγχο της τήρησης των θεσπισμένων κανόνων από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, πλην των καθηγητών και του διοικητικού προσωπικού, οι αρμοδιότητές τους και η σχετική διαδικασία,
ιστ) οι βασικές αρχές λειτουργίας των προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, ο τρόπος αξιολόγησης του διδακτικού έργου των καθηγητών από τους φοιτητές, οι μέθοδοι αξιολόγησης της προόδου των φοιτητών, οι απαραίτητες πιστωτικές μονάδες για την απονομή τίτλων σπουδών, η αλληλεξάρτηση των μαθημάτων, ο τρόπος αναπλήρωσής τους και η δυνατότητα οργάνωσης και λειτουργίας θερινών εξαμήνων για ταχύρρυθμη διδασκαλία ύλης εξαμήνου,
ιζ) οι κοινωνικές παροχές προς τους φοιτητές,
ιη) η ίδρυση υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών, στην οποία καθηγητές ασκούν καθήκοντα συμβούλου σπουδών,
ιθ) η έκταση και οι προϋποθέσεις χορήγησης ανταποδοτικών υποτροφιών σε φοιτητές,
κ) η διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των καθηγητών, των φοιτητών και κάθε είδους προσωπικού στα συλλογικά όργανα του ιδρύματος,
κα) η διαδικασία κατάρτισης, καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρότασης αναθεώρησης των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού που προβλέπονται στο άρθρο 62,
κβ) η διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου απολογισμού,
κγ) η διαδικασία για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού και της περιουσίας του ιδρύματος,
κδ) η σύσταση και κατάργηση θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού,
κε) η οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 2503/1997 (Α΄107), καθώς και η σύσταση θέσεων διοικητικού προσωπικού κάθε κατηγορίας κατά παρέκκλιση του ίδιου άρθρου,
κστ) τα ειδικότερα προσόντα και η διαδικασία επιλογής του γραμματέα του ιδρύματος,
κζ) η σύσταση τεχνικού συμβουλίου και τεχνικής υπηρεσίας και τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση, τη διάρθρωση και τη λειτουργία τους,
κη) η σύσταση οικονομικού συμβουλίου και νομικής υπηρεσίας,
κθ) οι φορείς φύλαξης του ιδρύματος και της περιουσίας του,
λ) η δυνατότητα, οι όροι και η διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και ανώτερων σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών σε προγράμματα σπουδών του ιδρύματος και, προκειμένου για την κατάταξη πτυχιούχων Α.Ε.Ι., η διαδικασία αναγνώρισης πιστωτικών μονάδων,
λα) οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία εισαγωγής στα προγράμματα σπουδών σύντομου κύκλου, όπου υπάρχουν,
λβ) οι τιμητικοί τίτλοι που απονέμονται από το ίδρυμα,
λγ) θέματα που σχετίζονται με την υποστήριξη των φοιτητών και όλου του προσωπικού του ιδρύματος με αναπηρία,
λδ) θέματα που συναρτώνται με τις ειδικότερες ανάγκες κάθε ιδρύματος και
λε) θέματα που ειδικότερα ορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.


Ο Εσωτερικός Κανονισμός (Άρθρο 6) θα ορίζει τα ακόλουθα:
Spoiler:
1. Με απόφαση του οικείου Συμβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του πρύτανη και σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός κάθε ιδρύματος, με τον οποίο καθορίζονται θέματα εσωτερικής λειτουργίας του ιδρύματος και, ιδίως, τα ακόλουθα:

α) ο οδηγός προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, ο ειδικότερος τρόπος και η διαδικασία εξετάσεων και άλλων μεθόδων αξιολόγησης των φοιτητών, οι ειδικότεροι τύποι τίτλων σπουδών ανά σχολή και πρόγραμμα σπουδών, η διαδικασία ορκωμοσίας των πτυχιούχων, η οργάνωση των προγραμμάτων σπουδών,
β) η ποσοστιαία αναλογία μεταξύ υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων στο πρόγραμμα σπουδών,
γ) οι προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών στις εξεταστικές περιόδους, η διάρκεια των εξεταστικών περιόδων και οι όροι και η διαδικασία επανεξέτασης των φοιτητών,
δ) τα ειδικότερα θέματα λειτουργίας όλων των υπηρεσιών του ιδρύματος,
ε) ο τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των συλλογικών οργάνων του ιδρύματος,
στ) η διαδικασία απονομής τιμητικών ακαδημαϊκών τίτλων,
ζ) οι κανόνες τελετουργικού ή εθιμοτυπικού χαρακτήρα και δημόσιων σχέσεων,
η) ο τρόπος λειτουργίας της υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών,
θ) οι κανόνες λειτουργίας της βιβλιοθήκης, των κλινικών, εργαστηρίων και μουσείων του ιδρύματος,
ι) οι όροι και η διαδικασία χορήγησης των κοινωνικών παροχών στους φοιτητές, καθώς και οι κανόνες λειτουργίας των σχετικών υπηρεσιών του ιδρύματος, όπως οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, στέγασης και σίτισης,
ια) η διαδικασία χορήγησης ανταποδοτικών υποτροφιών στους φοιτητές,
ιβ) ειδικότερα θέματα φύλαξης του ιδρύματος και της περιουσίας του,
ιγ) κάθε θέμα που σχετίζεται με τη λειτουργία των υπηρεσιών και των οργάνων, μονομελών και συλλογικών, του ιδρύματος και
ιδ) τα θέματα που ειδικότερα ορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Διαβάστε και τον ισχύοντα Κανονισμό τού ΕΚΠΑ για να διαπιστώσετε τυχόν κενά ή αστοχίες και να τις αναφέρετε! Ο Κανονισμός εδώ: http://www.uoa.gr/fileadmin/user_upload ... nismoy.pdf


:arrow: Οι προτάσεις θα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: rector[at]uoa[dot]gr


ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΟΛΟΙ!!!!!! ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ!!!!!!!
Τελευταία επεξεργασία από W.H. και 17 Φεβ 2013, 21:47, έχει επεξεργασθεί 12 φορά/ες συνολικά
(Dr's idea) Δυνατότητα Μακροχρόνιου Δανεισμού Διδακτικών Συγγραμμάτων: α) σε φοιτητές από κατατακτήριες εξετάσεις, και β) σε όσους εξετάζονται σε μάθημα για δεύτερη φορά, ενώ έχει αλλάξει το σύγγραμμα.
Περισσότερα εδώ.

Εικόνα


Άβαταρ μέλους
W.H.
Supporter
Supporter
 
Δημοσιεύσεις: 518
Εγγραφή: 08 Σεπ 2011, 11:37
Ευχαριστώ: 75

Κατάρτιση του Οργανισμού και του Κανονισμού του ΕΚΠΑ

Μη αναγνωσμένη δημοσίευσηαπό evilina » 16 Φεβ 2013, 22:10

Βιβλία και πάσο για εμάς απο κατατακτήριες!!! :clapping:
Άβαταρ μέλους
evilina
 
Δημοσιεύσεις: 39
Εγγραφή: 16 Σεπ 2010, 18:15
Ευχαριστώ: 0

Κατάρτιση του Οργανισμού και του Κανονισμού του ΕΚΠΑ

Μη αναγνωσμένη δημοσίευσηαπό W.H. » 17 Φεβ 2013, 04:21

Ξέχασα βασικά να τονίσω πιο πάνω, και γι’ αυτό που έγραψες κι εσύ ότι όλοι οι Κανονισμοί των Πανεπιστημίων εναρμονίζονται με τους νόμους-πλαίσια που έχουν ψηφισθεί από τη νομοθετική εξουσία και βρίσκονται σε ισχύ. Δεν ρυθμίζει ο καθένας απ' αυτούς ό,τι θέλει και για όλα τα φοιτητικά θέματα. Καλό θα ήταν να γνωρίζουμε ότι οι νόμοι του Κράτους ίπτανται των Κανονισμών τού κάθε Ιδρύματος. Για να πραγματοποιηθούν αυτά που γράφεις θα πρέπει να παρακαμφθούν οι σχετικές διατάξεις που έχει ψηφίσει η Βουλή, για την επίτευξη του οποίου διατηρώ σοβαρές επιφυλάξεις. Συνεπώς, δεν ξέρω κατά πόσον είναι εφικτό κάτι τέτοιο... Γι’ αυτό πρότεινα και παραπάνω, να διαβάσετε τον ισχύοντα Κανονισμό για να μπείτε στο πνεύμα σχετικά με τα πράγματα που μπορείτε να αιτηθείτε. Όποιος διαβάσει και τους ψηφισθέντες νόμους ακόμη καλύτερα! Θα έχει πλήρη εικόνα. Ωστόσο εσύ (και όποιος άλλος θέλει φυσικά) μπορείς να στείλεις την επιχειρηματολογία σου για το αίτημα που έθεσες γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να βγει στο τέλος... :peace2:
Τελευταία επεξεργασία από W.H. και 17 Φεβ 2013, 04:25, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά
(Dr's idea) Δυνατότητα Μακροχρόνιου Δανεισμού Διδακτικών Συγγραμμάτων: α) σε φοιτητές από κατατακτήριες εξετάσεις, και β) σε όσους εξετάζονται σε μάθημα για δεύτερη φορά, ενώ έχει αλλάξει το σύγγραμμα.
Περισσότερα εδώ.

Εικόνα


Άβαταρ μέλους
W.H.
Supporter
Supporter
 
Δημοσιεύσεις: 518
Εγγραφή: 08 Σεπ 2011, 11:37
Ευχαριστώ: 75

Κατάρτιση του Οργανισμού και του Κανονισμού του ΕΚΠΑ

Μη αναγνωσμένη δημοσίευσηαπό evilina » 17 Φεβ 2013, 11:10

Σύμφωνα με το Νόμο 4009/2011, Νόμο Διαμαντοπούλου, όσοι είμαστε από κατατακτήριες δεν πήραμε βιβλία.
Άρθρο 80, παράγραφος 10

«Από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 δεν χορηγούνται δωρεάν έντυπα διδακτικά συγγράμματα σε φοιτητές: αα) που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου»

Στο λέω για να μην έχεις καμία αμφιβολία ότι διάβασα το νόμο. Επίσης γνωρίζω ότι δεν γίνετε καμία αναφορά για όσους είμαστε από κατατακτήριες στον υπάρχοντα κανονισμό του ΕΚΠΑ.

Απλά θεωρώ ότι αξίζει να κάνουμε κάτι όλοι μαζί μια και γίνεται μια προσπάθεια.

Ίσως κάνω και λάθος…
Άβαταρ μέλους
evilina
 
Δημοσιεύσεις: 39
Εγγραφή: 16 Σεπ 2010, 18:15
Ευχαριστώ: 0

Κατάρτιση του Οργανισμού και του Κανονισμού του ΕΚΠΑ

Μη αναγνωσμένη δημοσίευσηαπό xoulk13 » 17 Φεβ 2013, 18:57

Ενδιαφέρομαι να ασχοληθώ και θα ενημερώσω κι άλλους, αλλά θέλω κάποιο επίσημο λινκ ή έγγραφο για περισσότερες λεπτομέρειες κλπ. Επειδή όπως κοίταξα βιαστικά στο γκούγκλ δε βρήκα κάτι (θα ψάξω από αύριο πιο άνετα), αν έχετε κάτι σχετικό υπ' όψιν σας ας το ποστάρετε εδώ παρακαλώ.
Παρακαλώ ενημερώνετέ με για τυχόν ορθογραφικά λάθη στις δημοσιεύσεις μου.Ευχαριστώ!

ΚΥΜΑΤΟΔΗΓΟΙ = η ποδοσφαιρική πραγμάτωση της επικούρειας φιλοσοφίας

Όσο γρήγορα κι αν τρέχεις, δεν μπορείς να ξεφύγεις από τον εαυτό σου.
Άβαταρ μέλους
xoulk13
 
Δημοσιεύσεις: 1245
Εγγραφή: 19 Ιουν 2007, 20:40
Ευχαριστώ: 4

Κατάρτιση του Οργανισμού και του Κανονισμού του ΕΚΠΑ

Μη αναγνωσμένη δημοσίευσηαπό W.H. » 17 Φεβ 2013, 20:12

Μην ψάξεις... Χρόνο θα χάσεις. :up: Δεν υπάρχει (προς το παρόν τουλάχιστον) έγγραφο αναρτημένο σε κάποιον επίσημο ιστότοπο του ΕΚΠΑ. Αν υπήρχε θα το είχα ήδη αναρτήσει εξ αρχής. Είχα προσωπική ενημέρωση και το επίσημο έγγραφο που μού κοινοποιήθηκε, δεν αναφέρει τίποτε παραπάνω από όσα ήδη παρέθεσα. Αν ενημερωθώ για κάτι νεότερο (link/πληροφορίες) θα επανέλθω.
Τελευταία επεξεργασία από W.H. και 17 Φεβ 2013, 20:14, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά
(Dr's idea) Δυνατότητα Μακροχρόνιου Δανεισμού Διδακτικών Συγγραμμάτων: α) σε φοιτητές από κατατακτήριες εξετάσεις, και β) σε όσους εξετάζονται σε μάθημα για δεύτερη φορά, ενώ έχει αλλάξει το σύγγραμμα.
Περισσότερα εδώ.

Εικόνα


Άβαταρ μέλους
W.H.
Supporter
Supporter
 
Δημοσιεύσεις: 518
Εγγραφή: 08 Σεπ 2011, 11:37
Ευχαριστώ: 75

Κατάρτιση του Οργανισμού και του Κανονισμού του ΕΚΠΑ

Μη αναγνωσμένη δημοσίευσηαπό theologos » 20 Φεβ 2013, 22:10

Καλησπέρα!!Χαίρομαι που ανοίξατε το θέμα σχετικά με τα βιβλία των "εκ κατατακτηρίων" φοιτητών.Σίγουρα κάτι πρέπει να γίνει!Η μη χορήγηση συγγραμμάτων είναι μια απόφαση που δυσκολεύει δραματικά την προσπάθειά μας,δεδομένου ότι όσοι είμαστε από κατατακτήριες, καλώς ή κακώς, εργαζόμαστε ή προσπαθούμε να εργαζόμαστε.Άρα λοιπόν δεν μπορούμε ούτε να παρακολουθούμε συστηματικά για να συλλέγουμε δικές μας σημειώσεις,αλλά μας είναι και εντελώς αδύνατο να αγοράζουμε τα βιβλία.Άλλωστε ο αριθμός όσων εισάγονται από κατατακτήριες είναι πολύ χαμηλός (το 2% των εισακτέων από πανελλαδικές).Αν συνυπολογίσουμε και το ότι δεν καλύπτονται πάντα όλες οι θέσεις των κατατακτηρίων (π.χ. πέρσυ στο τμήμα φιλολογίας εισήχθη μόλις 1 φοιτητής από τις κατατακτήριες των αποφοίτων ΑΕΙ),μιλάμε για πολύ λίγους φοιτητές,άρα και για λίγα συγγράμματα.Η παιδεία είναι ΑΓΑΘΟ και ως τέτοιο δεν μπορεί να υπόκειται σε ποσοτικές λογικές του τύπου στο πρώτο πτυχίο το παρέχω δωρεάν αλλά όποιος θέλει και δεύτερο πρέπει να πληρώσει!Δυστυχώς το κράτος κοιτάζοντας το κόστος των βιβλίων,προσπαθεί να μας στερήσει την αξία της παιδείας...
Άβαταρ μέλους
theologos
*Notes donor*
*Notes donor*
 
Δημοσιεύσεις: 236
Εγγραφή: 08 Φεβ 2011, 19:13
Ευχαριστώ: 9

Κατάρτιση του Οργανισμού και του Κανονισμού του ΕΚΠΑ

Μη αναγνωσμένη δημοσίευσηαπό aella8 » 21 Φεβ 2013, 23:34

Καλησπέρα και από εμένα

Βάσει της προσωπικής μου εμπειρίας , εισαγωγή στο Αγγλικό έπειτα από κατατακτήριες ΑΕΙ, θα ήθελα και εγώ από πλευράς μου να καταθέσω την άποψή μου σχετικά με αυτότο θέμα . Θεωρώ λανθασμένη την ισχύουσα πολιτική μη παροχής συγγραμμάτων και βιβλίων δωρεάν, καθώς και τη μη δυνατότητα χρήσης φοιτητικού πάσου και συνακόλουθων φοιτητικών εκπτώσεων.

Αν υπάρχει δυνατότητα να κατατεθεί μία πρόταση σχετικά και με αυτό το θέμα, πιστεύω ότι θα συμβάλλουμε στη βελτίωση της ποιότητας της Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
Άβαταρ μέλους
aella8
 
Δημοσιεύσεις: 14
Εγγραφή: 17 Ιούλ 2012, 00:17
Ευχαριστώ: 0

Κατάρτιση του Οργανισμού και του Κανονισμού του ΕΚΠΑ

Μη αναγνωσμένη δημοσίευσηαπό ania35 » 20 Δεκ 2013, 04:14

Αγαπητό μέλος W.H., ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΑΖΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, τώρα μάλιστα περισσότερο από ποτέ. Οι προθέσεις και οι διαθέσεις των φοιτητών για το νόμο - πλαίσιο πρέπει να γνωστοποιηθούν στους ακαδημαϊκούς ιθύνοντες ώστε να προγηθεί μια σφαιρική αντίληψη για τον προσανατολισμό μας πριν από την τελική τους απόφαση !!!!
Άβαταρ μέλους
ania35
 
Δημοσιεύσεις: 37
Εγγραφή: 24 Ιαν 2012, 15:20
Ευχαριστώ: 2

Κατάρτιση του Οργανισμού και του Κανονισμού του ΕΚΠΑ

Μη αναγνωσμένη δημοσίευσηαπό peggy14 » 12 Φεβ 2014, 22:17

ισχύει η κατάρτιση κανονισμού εκπα??? γιατί σχετικά με τις διαγραφές...δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση....δεν ενημερώθηκε κανείς φοιτητής εγκαίρως...και επιπλέον είναι ελεεινό να γίνουν διαγρφές αδιάκριτα...όπως καταστράφηκε όλη η χώρα να καταστραφεί και το μέλλον των ανθρώπων της...αν κάπου υπάρχει...σε άλλο πλανήτη....όσοι παλαιοί φοιτητές εγγράφονται και προσπαθούν πρέπει να πάρουν παράταση χρόνου...δε κοστίζουν τίποτα ούτως ή άλλως....βασιζόμενοι στο αίσθημα ανθρωπιάς ...και αυτό μόνο οι καθηγητές μπορούν να το επιβάλλουν...οι πολιτικοί είναι εναντίον όλων εμάς...εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα...τουλάχιστον οι καθηγητές που έχουν τη δύναμη ακόμα να προασπιστούν τα δικά μας συμφέροντα και την προσπάθειά μας να πάρουμε το πτυχίο μας...έστω και με καθυστέρηση.....
Άβαταρ μέλους
peggy14
 
Δημοσιεύσεις: 40
Εγγραφή: 22 Νοέμ 2010, 21:51
Ευχαριστώ: 0

Κατάρτιση του Οργανισμού και του Κανονισμού του ΕΚΠΑ

Μη αναγνωσμένη δημοσίευσηαπό peggy14 » 12 Φεβ 2014, 22:19

:help: :oops:
Άβαταρ μέλους
peggy14
 
Δημοσιεύσεις: 40
Εγγραφή: 22 Νοέμ 2010, 21:51
Ευχαριστώ: 0

Κατάρτιση του Οργανισμού και του Κανονισμού του ΕΚΠΑ

Μη αναγνωσμένη δημοσίευσηαπό joanne manol » 09 Μαρ 2014, 21:20

Παιδιά να κινητοποιηθούμε αλλα ΠΩΣ;
Πείτε μου τι μπορούμε να κάνουμε!
Δεν είχα ιδέα περί εφαρμογής του νομού και βυθισμενη μεσα στις ατέλειωτες ωρες εργασίας ,το έμαθα τυχαία μεσα απο ενα δελτίο ειδήσεων τη περίοδο των καταλήψεων -απεργιών!
Τι να προλάβω να κάνω σε 3 εξεταστικές και μάλιστα τοσο μικρής διάρκειας;;ΕΛΕΟΣ!
Κάτι πρεπει να γίνει;
Άβαταρ μέλους
joanne manol
 
Δημοσιεύσεις: 151
Εγγραφή: 09 Ιαν 2014, 12:22
Ευχαριστώ: 1Επιστροφή στο Ανακοινώσεις Φιλοσοφικής Σχολής

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 3 επισκέπτες